Press "Enter" to skip to content

Използване на LINQ to XML върху резултатите от SharePoint Web Services

Когато работиме със Silverlight имаме възможност да използваме LINQ to XML за извличане на данни от резултатите от SharePoint Web Services. Тези дни разгледах LINQ to XML и никога повече не бих работил с XmlDocument обектите (:

Ето няколко примера:

GetListItems() – това е метод от Lists.asmx, и ето му отговора:

<listitems xmlns:s="uuid:BDC6E3F0-6DA3-11d1-A2A3-00AA00C14882"

xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882"

xmlns:rs="urn:schemas-microsoft-com:rowset" xmlns:z="#RowsetSchema"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/">

<rs:data ItemCount="13">

  <z:row ... ows_ContentType="Task" ows_Title="New Task 1" ... />

  ... more rows here

</rs:data>

</listitems>

За да извлечем заглавията на list items и да ги подредим в List<string> обект:

private List<string> ProcessListResults(SPListsWS.GetListItemsCompletedEventArgs e)

{

  string result = e.Result.ToString();

 

  XNamespace ns = "#RowsetSchema";

  XElement results = new XElement(e.Result);

 

  var listItems = from x in results.Descendants(ns + "row")

          where x.Attribute("ows_Title") != null

          select x;

 

  List<string> itemsList = new List<string>();

 

  foreach (var item in listItems)

  {

    string title = item.Attribute("ows_Title").Value;

    itemsList.Add(title);

  }

  return itemsList;

}

GetUserInfo() – Този метод е от usergroup.asmx и ни дава информация за user в текущия SPSite обект (взима го от скрития user list). Ето отговора:

<GetUserInfo xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/directory/">

 <User ID="7" Sid="S-1-5-21-347908140-582334945-263120918-1111" Name="Radi"

  LoginName="DEV\radi" Email="" Notes="" IsSiteAdmin="False"

  IsDomainGroup="False" />

</GetUserInfo>

 

И как извлиам LoginName:

public static string GetLoginFromServiceResponse(XElement result)

{

  XNamespace ns = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/directory/";

 

  XName xUser = XName.Get("User", ns.NamespaceName);

  XName xUserInfo = XName.Get("GetUserInfo", ns.NamespaceName);

 

  XElement user = result.Element(xUser);

 

  if (user != null) { return user.Attribute("LoginName").Value; }

 

  return null;

}

Това което подавам на метода е “e.Result.ToString()” от отговора.

Очаквайте още!